CERTYFIKATY CO2
SIŁA NAPĘDOWA BRANŻY

Ważny środkiem politycznym, ustalającym górną granicę dla określonych substancji szkodliwych, jest handel prawami do emisji. Daje on państwom między innymi możliwość bezpośredniego wpływania na cele związane ze środowiskiem naturalnym, a więc zwiększa znaczenie polityki jako siły regulującej. Handel prawami do emisji zobowiązuje przedsiębiorstwa od roku 2005 do uzyskania certyfikatu na emisje każdej wyemitowanej tony CO2. W obecnej praktyce przedsiębiorstwa emitujące otrzymują bezpłatny podstawowy pakiet certyfikatów. Jeżeli zapas się wyczerpie, na każdą dodatkową tonę wytworzonego dwutlenku węgla należy dokupić nowy certyfikat. Handel natomiast odbywa się na giełdzie energii.

Projekt znowelizowanej ustawy unijnej przewiduje jednak istotne zmiany w obecnie stosowanej praktyce przydzielania praw do emisji. Konkretnie na elektrownie opalane paliwami kopalnymi nałożone zostaną znacznie bardziej rygorystyczne obowiązki, niż dotychczas. Najpóźniej od roku 2013 mianowicie uprawnienia do zanieczyszczania mają nie być bezpłatne, lecz będą mogły tylko podlegać. Dla dużych koncernów energetycznych wynikną z tego miliardowe koszty, które pociągną za sobą wzrost kosztów energii elektrycznej. Na tym nowym uregulowaniu odnawialne źródła energii zyskają od razu w dwójnasób. Z jednej strony sprzedaż praw do emisji ułatwi dostęp do handlu średnim przedsiębiorstwom, które dotychczas nie miały przyznawanych praw do emisji. Z drugiej strony rosnące koszty energii elektrycznej poprawiają możliwości rynkowe energii ze źródeł odnawialnych i tym samym przyczyniają się do wzrostu ich opłacalności.